H-P: 9-17  Szo: 9-13  V: ZÁRVA

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, olvassa el figyelmesen, amennyiben kérdése merülne fel, keressen minket elérhetőségeink bármelyikén!

1. A Szolgáltató


2. A Megrendelő: A munkalapon feltüntetett személy. 


3. A Szolgáltatás: A Megrendelő által Szolgáltatónak átadott telefonkészülék, telefontartozék, illetve alkatrész, - különösen iPad és iPhone, Xbox és Playstation készülékek (továbbiakban: készülék) meghibásodásának javítása díj ellenében. 


4. Az ÁSZF tartalma: Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos általános feltételeket, így Szolgáltató és Megrendelő jogait, kötelezettségeit, valamint egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az egyedi megrendelésnek, így kizárólag az egyedi megrendeléssel együtt alkalmas joghatás kiváltására. Az egyedi megrendelésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben amindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint az 1959.évi IV. törvényben (Ptk.) foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. 


5. A Szolgáltatás igénybe vétele: Megrendelő a javítani kért készüléket munkalap felvétele mellett adja át Szolgáltatónak. Megrendelő a munkalapon feltünteti nevét és elérhetőségeit, a készülék azonosítását szolgáló adatokat, valamint megjelöli a készülék általa észlelt hibáját. Felek a munkalapon tüntetik fel a készülék átvizsgálásnak várható idejét. Amennyiben Szolgáltató a javításra vonatkozó megrendelést elvállalja, úgy a készüléket átveszi és a munkalap egy Felek által aláírt példányát Megrendelőnek visszaadja. Felek között a javítási szerződés jelen ÁSZF elfogadásával, a munkalap aláírásával és a készülék átadásával jön létre. 


6. Jogszavatossági nyilatkozat: Megrendelő jelen ÁSZF aláírásával kijelenti, hogy a Szolgáltatónak átadott készülék tekintetében rendelkezési és használati joga áll fenn; kijelenti továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a készülék Szolgáltató általi javítását akadályozná vagy korlátozná. Megrendelő szavatolja, hogy a készülék felett jogszerűen szerzett rendelkezési és használati jogot, a készüléken található szoftverek jogtisztaságáért felelősséget vállal. 


7. A készülék javítás: Szolgáltató az átvett készüléket a munkalapon jelzett hiba feltárása érdekében bevizsgálja. Megrendelő a bevizsgálás díját abban az esetben is köteles megfizetni, ha a javításra végül nem kerül sor vagy a készülék nem javítható, melynek díja bruttó 5000 Ft. Amennyiben a bevizsgálás eredményeként kiderül, hogy a jelzett hiba javítása bonyolultabb vagy költségesebb, mint ahogy az előzetesen várható volt, úgy a Szolgáltató magasabb javítási díjra tarthat igényt. A javítás különösen akkor tekinthető bonyolultabbnak vagy költségesebbnek, ha a valódi hiba jelentősebb a jelzett hibánál, vagy ha a jelzett hibával összefüggő más hibák is feltárásra kerülnek. Szolgáltató a magasabb javítási díj iránti igényét a bevizsgálást követő 5 (öt) napon belül köteles Megrendelőnek bejelenteni. Amennyiben Megrendelő a magasabb javítási díjat nem fogadja el, úgy a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja. A készülék javítását Szolgáltató a magasabb javítási díjban való megállapodást megelőzően csak saját kockázatára folytathatja. 


8. A javítás megtagadása: Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult a javítást megtagadni és a szerződéstől elállni:

•beázott készülék esetén,

•más személy által szakszerűtlenül szerelt készülék esetén.

Amennyiben a bevizsgálás eredményeként Szolgáltató megállapítja, hogy a hiba nem javítható, vagy olyan ok merül fel, amely miatt a javítást megtagadhatja, jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 


9. A szavatossági és kárfelelősség kizárása: Szolgáltatót az általa végzett javításért a Ptk. szerinti szavatosság terheli. A szavatossági jog érvényesítésére vonatkozó szabályokat a Ptk. 395. (4) bekezdése, valamint a 305. § - 311/A. § szakaszai tartalmazzák. Szolgáltató kizárja szavatossági vagy kárfelelősségét az alábbi esetekben: 

•Beázott készülék javítása esetén Szolgáltató kizárólag csak az általa cserélt alkatrészek tekintetében vállal felelősséget.

  • Megjegyzés: a beázott készülék a Szolgáltató részére történő átadás és a tényleges javítás megkezdése közötti időben is károsodhat! Az alaplap beázása esetén előfordulhat, hogy a készülék végleg nem bekapcsolható állapotba kerül!

•Sérült, törött vagy deformált készülék javítása esetén.

•Szakszerűtlenül összeszerelt vagy hiányos készülék javítása esetén. 

•A készülék átvételekor nem jelzett, illetve nem észlelhető hibák tekintetében. 

•A készüléken tárolt adatok tekintetében; Szolgáltató az adatvesztésért sem szoftveres, sem hardveres beavatkozás esetén sem vállal felelősséget. 

•Utángyártott, illetve gyenge minőségű alkatrészek, valamint az ezek okozta hibák tekintetében. 

•A típus és szériahibák tekintetében. 

•Az akkumulátorok tekintetében. 

•az iMac kijelző belső portalanítása esetén. 

  • Megjegyzés: Az LCD panel nem szétszerelhető alkatrész, a szerelési folyamat igen bonyolult. Szolgáltató nem vállal felelősséget a kijelző semmilyen meghibásodásáért sem. Amennyiben a hibás kijelző panel nem javítható, annak cseréjét Szolgáltató kizárólag az Apple által biztosított áron tudja elvégezni; a csere költsége a Megrendelőt terheli. 

•A szoftverek rendeltetésszerű működését Szolgáltató nem tudja garantálni, így a szoftverhibák vonatkozásában mind szavatossági, mind kárfelelősségét kizárja.

  • Megjegyzés: A szoftverek kapcsán felmerülő hibák általában a gyártó/fejlesztő előtt érvényesíthetők. 

•Futárcég által történő szállítás esetén a szállítás során keletkezett károkért. Megrendelő a csomag futárnak történő átadásával elfogadja és tudomásul veszi jelen ÁSZF-et. 


10. A javítás időtartama: Amennyiben a készülék javítása befejeződött és a készülék átvehető, úgy arról Szolgáltató telefonon/elektronikus levél útján értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a bevizsgálás várható időtartama a munkalapon jelzett időtartamot meghaladja, úgy erről Szolgáltató köteles Megrendelőt értesíteni. 


11. A készülék kiadása: Megrendelő az átvételéről való értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül köteles a készüléket Szolgáltatótól átvenni. Amennyiben Megrendelő a készüléket a fenti határidőn belül nem veszi át, Szolgáltató jogosult nettó 100,-Ft/nap tárolási díjat felszámítani. Szolgáltatót a készülék tekintetében követeléseinek biztosítása céljából kézizálogjog illeti meg. Amennyiben az átvételről való értesítést követő 60 (hatvan) naptári napon belül Megrendelő a készüléket nem veszi át, úgy Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szembeni követeléseit a zálogtárgyból kielégíteni. Szolgáltató a készüléket csak a munkalap bemutatása és átvételi igazolás kiállítása mellett adja ki Megrendelőnek. Megrendelő személyazonosságát Szolgáltató felhívására igazolni köteles. Szolgáltató a Megrendelő példányát képező munkalappal való visszaélés esetén az ebből eredő károkért nem vállal felelősséget. 


12. A díjfizetés: A javítási díj módosítására a 7. pontban foglaltak az irányadók. Megrendelő a bevizsgálási és a javítási díjat legkésőbb a készülék részére történő kiadásával egyidejűleg köteles Szolgáltatónak készpénzben megfizetni. Szolgáltató a díjfizetésig jogosult a készüléket visszatartani. Szolgáltatót a Ptk. 397. § (2) alapján a szerződéssel kapcsolatos követelései biztosítására kézizálogjog illeti meg Megrendelőnek azon vagyontárgyain, amelyek a javítási szerződés következtében kerültek birtokába.


13. Értesítések: Szolgáltató a Megrendelő részére szóló értesítéseket Megrendelő munkalapon feltüntetett elérhetőségére küldi meg. Az sms és e-mail üzenet útján közölt értesítések a feladást követő napon tekintendők kézbesítettnek. A Megrendelőnél keletkező technikai hibák az értesítés kézbesített jellegét nem befolyásolják. Megrendelő nem hivatkozhat elérhetőségei megváltozására, ha a változásról Szolgáltatót nem tájékoztatta. Amennyiben harmadik személy visszaél Megrendelő elérhetőségével, úgy az ebből eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.


14. A szerződés ideje: A javítási szerződés határozatlan időre jön létre, a szerződés annak teljesítésével szűnik meg. Felek a jelen ÁSZF-ben foglalt esetekben gyakorolhatják elállási, illetve felmondási jogukat. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Szolgáltató addig felmerült díját és esetleg felmerülő kárát megtéríteni. 


15. Adatkezelési, adatvédelmi szabályozás: Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a munkalapon megadott személyes adatait Szolgáltató saját rendszerében kezelje és tárolja, valamint a javítási szerződés teljesítése során felhasználja. Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő adatait biztonságosan kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja ki. 


16. Hírlevél: Megrendelő hozzájárul, hogy e-mail címére Szolgáltató saját üzleti célú hírleveleit megküldje. Megrendelő a hírlevél küldését írásban (e-mail üzenetben) bármikor visszamondhatja.